Общи условия за ползване

 

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БЕТА ЛАБС“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с ЕИК 204060986, със седалище и адрес на управление гр. София, 1421, район Лозенец, ул. „Червена стена“ № 1, вх. 1, ет. 2, ап. Б-2, наричано по-долу за краткост „Shift Orders“, „ние“, „нас“, и Ползвателите, наричани по-долу „Дистрибутори“, „Търговски обекти“, „Вие“, „Вас“, по повод предоставяните от нас възможности за използване на Платформата, позволяваща Търговските обекти да пускат автоматизирани електронни заявки към своите Дистрибутори.

Съдържание

1. Дефиниции

Дистрибутор – всяко лице, осъществяващо търговска дейност по продажба на Стоки на Търговските обекти посредством Платформата. Всеки Производител може да бъде и Дистрибутор.

Платформа – уебсайтът www.shiftorders.com и прилежащите му комуникационни интерфейси, бази данни и функционални модули, мобилни приложения.

Ползвател – всеки един от Дистрибуторите и Търговските обекти.

Производител – физическо или юридическо лице, което произвежда определени Стоки и ги  продава на Дистрибуторите. 

Стоки – всички продукти, предлагани от Дистрибутори посредством Платформата, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение и имат посочена цена. За целите на настоящите Общи условия, термините „стоки“ и „продукти“ са използвани като синоними.

Търговски обект – юридическо лице или едноличен търговец, който купува Стоки от Дистрибутори посредством Платформата за предлагането им в свои обекти, напр. ресторанти, магазини за хранителни стоки, кафенета и др.

Уебсайт – сбор от свързани уеб страници, снимки, видео съдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа. За целите на настоящите Условия нашият уебсайт www.shiftorders.com ще бъде наричан Уебсайта.

Условия – настоящите Общи условия, включително Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от Условията.

2. Обобщена информация

Shift Orders е лесна за употреба Платформа за търговия на едро, която позволява на Дистрибуторите да получават автоматизирани електронни заявки от своите клиенти (Търговски обекти). Нашият екип се стреми да осигури на Дистрибуторите, от една страна, и на Търговските обекти, от друга страна, възможност бързо и лесно да осъществят контакт помежду си, изграждайки мрежа от партньорства, подпомагащи осъществяването на тяхната търговска дейност. Ползвателите могат да използват Платформата единствено след извършена регистрация.

Като част от услугата на Уебсайта, Вашият бизнес може да получава посредством различни канали (e-mail/ SMS/ webpush и пр.) специална комуникация, съдържаща оферти, обща и тематична информация относно сходни на или допълващи поръчани от Вас Стоки. Предоставянето на тази информация е пряко свързано и попада в обхвата на нашите услуги, адресирани единствено и само към Вашия бизнес. Повече информация относно начините, по които можете да се откажете от получаването на такава комуникация, може да намерите в Политиката за поверителност.

Shift Orders си запазва правото да допълва и модифицира функционалностите на Платформата с оглед тяхното подобряване, разширяване и по-лесно достъпване от страна на Ползвателите. Shift Orders си запазва правото по всяко време да изменя съществуващи и да въвежда нови функционалности на Платформата, за използването на които е необходимо заплащане. Shift Orders си запазва правото да уреди конкретните си правоотношения с Доставчиците и/или с Търговските обекти според индивидуално определена оферта за всеки Ползвател чрез сключването на отделни договори със съответните Ползватели.

Shift Orders не е електронен магазин и не е страна по договорите за покупко-продажба на Стоки, сключени посредством Платформата между Дистрибуторите, в качеството им на продавачи, и Търговските обекти, в качеството им на купувачи, а представлява единствено опосредяващ канал за онлайн осъществяване на връзка между страните. 

Информацията за Стока/-и, предлагана/-и от Дистрибутор, в т.ч. наличности и цени, е видима единствено за регистрирани Търговски обекти. Нерегистрирани лица, както и други Дистрибутори нямат достъп до подобна информация. 

Shift Orders не предоставя възможност за извършване и обработване на плащания във връзка със закупуването на Стоки от Търговските обекти посредством Платформата, като начинът на уреждане на конкретните права и задължения на Дистрибутора продавач и Търговския обект купувач се определя изключително между страните по договора. Shift Orders не е платежна институция, не предлага платежни услуги и не извършва платежни операции, нито предоставя услуги, за които се изисква лиценз от държавен орган.

Ние ще положим разумно дължимата грижа и умения при предоставянето на функционалностите на Платформата. В случай на неизправност в Платформата, екипът на Shift Orders ще започне своевременна работа по отстраняването на проблема и ще положи всички разумни усилия да възстанови достъпа до Платформата в кратки срокове. Shift Orders не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, възникнали в резултат на прекратен и/или прекъснат достъп на Ползвател до Платформата, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с използването на предоставяните от нас функционалности.

Ние предоставяме, а Вие използвате Платформата съгласно параметрите, обявени на Уебсайта и в тези Условия.

Независимо от гореописаната обобщена информация, конкретните отношения между Ползвателите и Shift Orders се регламентират от разпоредбите на Условията в цялост, с които следва да се запознаете.

 

3. Регистрация, използване на Платформата и деактивиране на профил

В случай че желаете да използвате Платформата като регистриран Ползвател, Вие може да се свържете с нас на посочените в Уебсайта телефонен номер и имейл адрес или да попълните онлайн форма за регистрация, достъпна на Уебсайта. Ние си запазваме правото по своя преценка да проведем допълнително проучване на Вас и Вашия бизнес, в т.ч. извършване на справки в съответните публични регистри, организиране и провеждане на срещи и телефонни разговори, с цел установяване реалното съществуване и работата на представлявания от Вас бизнес, както и обстоятелството, че Вие сте оторизиран негов представител. В случай на съмнение, че някое от представените от Вас обстоятелства не отговаря на действителността, ние си запазваме правото да откажем регистрация.

В случай че желаете, Вие имате възможността да заявите регистрирането на оторизирани акаунти на лица, с които се намирате в трудово или гражданско правоотношение, през които те могат да използват Платформата от Ваше име. Не съществува ограничение в броя оторизирани акаунти, които могат да бъдат регистрирани към определен Ползвател. Ползвателите носят отговорност за използването на съответния профил единствено от оторизирани лица. 

Регистрацията в Платформата се извършва от наш администратор посредством генерирането на парола, която ще Ви бъде изпратена на предоставения от Вас имейл адрес. Вашият имейл и паролата, която получите, представляват правата Ви за достъп до Платформата. При първото влизане във Вашия профил е необходимо да промените първоначално предоставената Ви парола с друга, избрана от Вас (с минимум 8 символа). След извършената промяна е необходимо отново да влезете във Вашия профил, въвеждайки своя имейл адрес и нова парола за достъп. 

Вие можете по всяко време да промените паролата си за достъп на страницата “My account”. В случай на промяна на данни във фирмата на Ползвател, адрес за доставка или данни за контакт, Ползвателят следва да ни уведоми за това на посочените в Уебсайта телефонен номер или имейл адрес.

Вие сте изцяло отговорни за активността по Вашия профил и опазването на паролата Ви конфиденциална. В случай че установите използване на профила Ви без Вашето разрешение, следва да ни уведомите незабавно на office@shiftorders.com. Вашата парола е криптирана и Shift Orders няма достъп до нея. В случай на забравена парола ние можем да ви съдействаме за генерирането на нова такава, за което следва да ни уведомите на посочените в Уебсайта телефонен номер или имейл адрес.

Дистрибуторите и Търговските обекти могат да осъществят комуникация помежду си на посочените от тях телефонни номера и имейл адреси за кореспонденция.

Като условие за използване на Платформата, Вие се задължавате да:

 • използвате Платформата само за цели, позволени от настоящите Условия и действащото законодателство, подзаконови актове или общоприети практики;
 • използвате Платформата по начин, който не я застрашава от повреда, счупване, претоварване на нашите системи и мрежи и без да предприемате действия, нарушаващи наши или чужди законни права.

Ползвателите се задължават да спазват разпоредбите на приложимото законодателство, в т.ч. законови и подзаконови данъчни нормативни актове, нормативни актове, свързани с електронната търговия и други приложими.

Ползвателите се задължават да ползват Платформата добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължават да не ползват софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на Платформата.

Ние имаме право да предоставяме Платформата посредством нова или променена версия на софтуера. Shift Orders няма задължение да поддържа, променя или добавя специфични функционалности на Платформата или на софтуера, който се използва, за да бъде тя достъпна и използваема за Вас.

С цел извършване на превантивна или наложителна поддръжка, ние можем временно да преустановим, частично или изцяло, предоставянето на достъп до Платформата.

Shift Orders предоставя Платформата на Ползвателите „такава, каквато е“, без пряка или косвена гаранция от какъвто и да е вид.

Shift Orders си запазва правото по своя преценка да откаже регистрация на даден Ползвател или да откаже за определен или неопределен период от време предоставянето на достъп и възможност за използване на Платформата, без да е длъжна да излага причини, като Ви уведоми за това на имейл адреса, посочен от Вас за регистрация на Платформата.

В случай че желаете да преустановите използването на Платформата и да деактивирате Вашия профил, Вие следва да се свържете с нас на посочените в Уебсайта телефонен номер и имейл адрес. Наш администратор ще деактивира Вашия профил, като прекрати Вашите права за достъп до Платформата, за което ще бъдете уведомени на имейл адреса, посочен от Вас за регистрация на Платформата. 

Ползвателите следва да ни уведомят на посочените в Уебсайта телефонен номер или имейл адрес в случай на прекратяване на трудовото или гражданското правоотношение с определено лице, което разполага с оторизиран акаунт за достъп до Платформата. Наш администратор ще деактивира  профила на съответното лице, като прекрати неговите права за достъп до Платформата, за което Ползвателят ще бъде уведомен на имейл адреса, посочен от него за регистрация на Платформата.

Поради технически причини част от съдържанието в деактивираните профили на Ползвателите относно определени поръчки може да се запази за ограничен или неограничен период от време като част от съдържание в профила на друг Ползвател – страна по направената поръчка. Деактивираният профил няма да бъде видим за останалите Ползватели.

Деактивирането на Вашия профил не Ви освобождава от поети към друг Ползвател задължения. В случай на възникнал спор между Дистрибутор и Търговски обект, страните следва да уредят отношенията помежду си съобразно уговореното и приложимата в тази връзка правна уредба, като отговорността на Shift Orders не може да бъде ангажирана по никакъв начин.

4. Ограничения при използване на Платформата

Нашата цел е да Ви осигурим среда, където да се чувствате достатъчно сигурни да участвате в пазара на продукти и да осъществявате бързо и лесно своята търговска дейност. Поради това имаме нужда от Вашето съдействие за поддържането и развиването на Платформата като място, осигуряващо лесна възможност за търговия на едро. Ето защо Вие се задължавате да не използвате Платформата с цел:

 1. предлагане, продажба и разпространение на:
 • контролирани вещества (вкл. стероиди, наркотици, лекарства и други), медицински изделия или продукти или услуги, които представляват риск за безопасността на Ползвателите;
 • акции, облигации или други ценни книжа, недвижими имоти, застраховане, банкови или финансови услуги;
 • оръжия, боеприпаси, огнестрелни оръжия, аксесоари, които се отпускат с разрешително за ползване;
 • предмети и продукти, създаващи опасност от причиняване на телесна повреда, смърт, повреждане или унищожаване на имущество;
 • артикули, нарушаващи чужди права на интелектуалната собственост, правата на лична неприкосновеност или неправомерно разкриване на поверителна информация и лични данни;
 • други забранени от закона предмети или такива, продажбата на които подлежи на специален режим.

Вие се съгласявате, че ние действаме само като опосредяващ канал за онлайн осъществяване на връзка между Дистрибутори и Търговски обекти, в това число публикуване на съдържание относно предлаганата от Вас Стока, като ние нямаме задължение да следим това съдържание, нито носим отговорност за неговата точност и достоверност или за възникналите спорове между Ползватели. Вие отговаряте за информацията и материалите, които предоставяте на Уебсайта, както и за тяхната защита от злонамерени и незаконосъобразни действия.

Независимо от изложеното по-горе, Вие приемате и се съгласявате, че Shift Orders има право по собствена преценка:

  • да извърши проверка на Вас и данните Ви като Ползвател на Платформата;
  • да извърши редакция на предоставеното от Вас съдържание и неговия формат при създаването на обява и описанието на дадена Стока с цел осигуряване на по-достъпно за Ползвателите съдържание;
  • постоянно или временно да прекратява, спира или по друг начин да откаже да разреши достъпа Ви до Платформата или да отстрани всяка Стока, както и да блокира всяко физическо или юридическо лице в случай на съмнение за нарушение на настоящите Условия.

Гореописаните списъци не са изчерпателни, като Shift Orders си запазва правото да проучи всяко лице и да ограничи или отнеме временно или постоянно неговия достъп до Платформата в случай на съмнение за нарушаване на Условията. Shift Orders си запазва правото да премахне всяко съдържание, което противоречи на закона, морала и добрите нрави и което може да бъде прието като обидно или заблуждаващо, като деактивира профила на лицето, генерирало такова съдържание.

Вие се съгласявате, че може да извършим гореспоменатите действия без предизвестие и без необходимост от консултиране с трети лица, като не носим отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в резултат на това. До евентуално прекратяване на отношенията между Вас и Shift Orders, Вие оставате обвързани от настоящите Условия и сте длъжни да спазвате правилата, регламентиращи законосъобразното използване на Платформата. 

5. Дистрибутори

Регистрирането Ви като Дистрибутор се извършва по реда и съгласно начините, описани в Раздел 3 от настоящите Условия. Данните, които е необходимо да предоставите при извършването на онлайн регистрация, са фирма, лице за контакт, телефонен номер и имейл адрес, като в поле „Бележка“ може да ни предоставите и всяка друга допълнителна информация. Достъпът на Дистрибуторите до Платформата се извършва посредством въвеждането на имейл адрес и парола. 

Безплатните функционалности на Платформата за Дистрибутори включват регистрация, включването им в списъка с регистрирани Дистрибутори и тяхно кратко описание, както и актуализация на предоставените от тях данни относно предлаганите Стоки. Условията за получаването на поръчки, изпратени от Търговските обекти до Дистрибутора, са предмет на допълнително писмено споразумение между Shift Orders и съответния Дистрибутор.

Достъпът до функционалностите на Платформата за Дистрибутори включва преглед за избран период на направените към тях от Търговските обекти поръчки, в т.ч. дата и номер на поръчка; Търговския обект, направил поръчката, и неговия адрес; сума и статус на поръчката (потвърдена/непотвърдена/отказана/доставена). Всяка поръчка съдържа детайлна разбивка на поръчаните Стоки, тяхното количество, мерна единица и пояснения относно предпочитанията на Търговския обект към съответния продукт. 

При изпратена до Вас поръчка, Вие ще получите съобщение за това на посочения от Вас имейл адрес, като същата автоматично ще се появи във Вашия списък с поръчки.

При преглед на поръчка със статус „непотвърдена“ Дистрибуторите имат възможност да приемат или откажат същата, в зависимост от което нейният статус ще бъде автоматично актуализиран. При преглед на поръчка със статус „потвърдена“ Дистрибуторите имат възможност да откажат същата или да я обозначат като успешно доставена, в зависимост от което нейният статус ще бъде автоматично актуализиран. При отказ на дадена поръчка Дистрибуторите могат допълнително да дадат пояснение защо поръчката не може да бъде изпълнена. Shift Orders не носи отговорност за своевременното обработване и изпълнение на поръчки от Дистрибуторите, нито за отказа на такива.

Цените, наличностите и условията за доставка на Стоките се определят едностранно от Дистрибуторите, за което Shift Orders не носи отговорност. Всеки Дистрибутор има възможността да качи своята ценова листа в секция „Импорт“, като отговорността за поддържането й актуална е на Дистрибутора.

За публикуването на Стоки на Платформата Дистрибуторът следва да предостави на Shift Orders подробна информация относно същите (напр. вид, описание, количество, цена, условия за доставка и др.), след което наш администратор публикува Стоките със зададените от Дистрибутора параметри на Платформата в рамките на до 5 работни дни, считано от датата, на която сме получили необходимите данни от Дистрибуторите. Shift Orders не носи отговорност за грешно зададени или междувременно променени от Дистрибутора данни относно Стоката, нито за евентуални технически грешки при тяхното въвеждане. Дистрибуторите имат постоянен достъп до публикациите за предлаганите от тях Стоки и могат във всеки момент да извършват промени на първоначално въведените данни относно цени и наличности. Извършените от Дистрибуторите промени в цените и наличностите на Стоките се отразяват в реално време. В случай че желае промените да бъдат извършени от Shift Orders, Дистрибуторът може да се обърне към нашия екип на посочените в Уебсайта телефонен номер или имейл адрес, като ние ще въведем желаните от Дистрибутора промени в срока по изречение първо от настоящия параграф. Дистрибуторите носят отговорност за своевременното коригиране и актуализиране на информацията за предлаганите от тях Стоки, като отговорността на Shift Orders в тази връзка не може да бъде ангажирана по никакъв начин.

Дистрибуторите носят отговорност за актуалността, пълнотата и достоверността на информацията за предоставяните от тях Стоки. Дистрибуторът носи отговорност за обявените от него цени и характеристики на Стоката, нейните наличности, качество, възможността и сроковете за доставяне на същата до Търговския обект, както и в случаите на несъответствие на доставената Стока с характеристиките, посочени на Платформата от Дистрибутора, в това число при разминаване между вида на заявената и доставена Стока или между заявеното и доставено количество.

6. Търговски обекти

Регистрирането Ви като Търговски обект се извършва по реда и съгласно начините, описани в Раздел 3 от настоящите Условия. Данните, които е необходимо да предоставите при извършването на онлайн заявка за регистрация, са фирма, лице за контакт, телефонен номер и имейл адрес, тип обект (напр. ресторант, магазин за хранителни стоки, кафене и т.н.) и брой обекти, като в поле „Бележка“ може да ни предоставите и всяка друга допълнителна информация. Достъпът на Търговските обекти до Платформата се извършва посредством въвеждането на имейл адрес и парола. 

Достъпът до функционалностите на Платформата за Търговски обекти включва възможност за търсене на конкретен продукт или Дистрибутор, преглед на списъка с регистрирани Дистрибутори и тяхно кратко описание, като при избор на конкретен Дистрибутор Търговските обекти имат възможността да се запознаят с предлаганите от тях Стоки, наличности и цени, условия за доставка, работно време и контакти на Дистрибутора.

При избор за закупуване на дадена Стока, същата автоматично преминава във виртуалната кошница на Търговския обект, като последният може посочи желаното от нея количество, в зависимост от което общата сума на кошницата се променя съответно. Посочените от Дистрибуторите цени са ориентировъчни, като съществува възможност същите да бъдат променени едностранно от страна на Дистрибутора поради актуализация на неговата ценова политика, цените за доставка или наличието на специални договорки между Дистрибутора и даден Търговски обект.

Заявените за закупуване Стоки от различни Дистрибутори попадат в отделна виртуална кошница за всеки Дистрибутор. При преглед на съответната кошница се визуализира списък с избраните от Търговския обект Стоки, заявените количества и дължими суми, като Търговските обекти имат възможността да заявят своите конкретни предпочитания към дадена Стока чрез добавяне на пояснение към нея. При преглед на поръчката Търговският обект може да изтрие всички Стоки от съответната кошница или да изпрати поръчката към Дистрибутора, с което същата автоматично се появява в неговия списък с поръчки.

С оглед информираността на Търговските обекти относно тяхното потребление, както и с цел спестяване на време при желание дадена поръчка да бъде повторно направена, Търговските обекти могат по всяко време да извършват преглед на своите поръчки от секция „Минали поръчки“, като ограничат списъка според избрания от тях статус на поръчките (непотвърдена/потвърдена/отказана/доставена). 

Платформата изпраща автоматични съобщения до Търговските обекти в случай на промяна в статуса на направените от тях поръчки. При преглед на поръчка със статус „потвърдена“ Търговските обекти имат възможност да обозначат същата като успешно доставена, в зависимост от което нейният статус ще бъде автоматично актуализиран, включително и в профила на Дистрибутора, до който е била направена поръчката.

В случай че Дистрибутор откаже дадена поръчка, без да даде допълнителни пояснения на причините за това, Търговският обект може да се свърже с Дистрибутора на предоставените от последния телефонни номера и/или имейл адрес за кореспонденция.

7. Интелектуална собственост

Съдържанието в Платформата е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост и същото е собственост на Shift Orders или се използва от последното съгласно получен лиценз или разрешение.

Всички права на интелектуална собственост по отношение на софтуера, използван за предоставяне на Платформата, Уебсайта и неговото съдържание, файлове с данни, хардуер или други материали като анализи, планове, документи, отчети, оферти и други обекти на интелектуална собственост, до които имате достъп с използването на Платформата и на базата на тези Условия, са собственост на Shift Orders или се използва от последното съгласно получен лиценз или разрешение.

Съдържанието на Платформата обхваща още (включително, без изброяването да е изчерпателно) всички текстове, форматирането, избора, координацията, подредбата и дизайна на Уебсайта, както и изображенията, графиките, инструментите, приложенията, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговските наименования, логата, както и други материали и информация, поместени на Платформата.

Съдържанието (или части от него) на Платформата не може да бъде копирано, да бъде изследвано с оглед механизма му на създаване, декомпилирано, разделяно на части, изменяно, публикувано на други Интернет сайтове, променяно или по друг начин разпространявано, лицензирано и прелицензирано, или прехвърляно под каквато и да е форма, освен след получаването предварително, изрично, писмено съгласие от Shift Orders за подобно действие.

Вие нямате право да премахвате или променяте информация или обозначения на авторски права, бранд наименования, търговски наименования или други права на интелектуална собственост от софтуера, използван за предоставяне на Платформата, Уебсайта, файловете с данни, хардуера или материалите.

Нищо, съдържащо се на Платформата, не може да се счита, приема или тълкува директно или индиректно като предоставяне на съгласие, лиценз или право за търговско ползване на марки, включително такива в процес на регистрация, собственост на Shift Orders, или каквито и да е материали и информация, поместени на Платформата и защитени от права на интелектуална собственост, без предварителното, изрично, писмено разрешение на Shift Orders.

Нищо в настоящите Условия не може да се тълкува в смисъл, който да води до заключението или по друг начин да налага извода, че Ползвателят има право да получи, промени, модифицира или заимства програмния код на софтуера и Платформата.

Ние не потвърждаваме и не гарантираме точността, истинността или надеждността на съдържанието, публикувано от Ползвателите на Платформата.

8. Отговорност. Изключване и ограничаване на отговорността

Shift Orders няма обективната възможност и задължение да контролира начина, по който Ползвателят използва Платформата. Ползвателят ползва Платформата на своя отговорност, като се съгласява, че Shift Orders не носи отговорност за преки и/или косвени имуществени и/или неимуществени вреди и/или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа или прекратен и/или прекъснат достъп на Ползвателя до Платформата, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Платформата от същия.

Shift Orders не носи отговорност за изпълнението на задълженията на Дистрибутора, в качеството му на продавач, и на Търговския обект, в качеството му на купувач, в т.ч. за изпълнението на изпратените чрез Платформата поръчки. Shift Orders не носи отговорност за обявените от Дистрибутора цени и характеристики на Стоката, нейните наличности, качества, възможността и сроковете за доставяне на същата до Търговския обект. При несъответствие на доставената Стока с нейните характеристики, посочени на Платформата от Дистрибутора, включително в случаите на разминаване между вида на заявената и доставена Стока, както и между заявеното и доставено количество, Търговският обект може да потърси защита на правата си единствено срещу съответния Дистрибутор, като отговорността на Shift Orders не може да бъде ангажирана по никакъв начин в тази връзка.

Shift Orders не носи отговорност за нарушаване на права на интелектуална собственост на Производителите на Стоките, предлагани от Дистрибутори посредством Платформата. В случай че Производител забележи съдържание на Платформата, което според него нарушава негови права на интелектуална собственост, той следва да уведоми Shift Orders за това на office@shiftorders.com.

Shift Orders не носи отговорност за прекъсвания на достъпа до Уебсайта или осигуряване на безопасна среда поради обстоятелства извън неговия контрол, в т.ч. но не само в случаи на неправомерна външна намеса, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в свързаността с Интернет и др., включително и за произлизащите от тях вреди.

Платформата може да съдържа препратки към други уебсайтове, притежавани и поддържани от трети лица, различни от Shift Orders, като Вие се съгласявате, че тези препратки са предоставени единствено за удобство и Shift Orders не носи отговорност и по никакъв начин не е обвързана от съдържанието на тези уебсайтове, като не гарантира достоверността на предоставената в тях информация, описание на услуги, защита на предоставената от Ползвателя лична информация и др. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези уебсайтове, както и по отношение на начина на ползване на същите, Вие следва да се обърнете директно към собствениците и администраторите на тези уебсайтове.

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира уебсайтовете и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Уебсайта хиперлинкове, Shift Orders не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Shift Orders не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

Shift Orders не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни на Ползвателите, причинени от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Уебсайта.

Shift Orders има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на Ползватели, които са следствие от нарушение на настоящите Условия и/или нерегламентирано ползване на Платформата, включително, но не само, обезщетение за съдебни разноски, адвокатски хонорари и други разноски, извършени от нас във връзка със защита на наши права и законни интереси в резултат на незаконосъобразни или противоречащи на Условията действия от Ваша страна.

Shift Orders не предоставя каквито и да е допълнителни гаранции на Ползвателите или трети лица, които не са уредени в настоящите Условия.

В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на Shift Orders не е разрешено от закона, то отговорността на същото следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

9. Сигурност и защита на личните данни

Shift Orders зачита правото на всички Ползватели на Платформата на неприкосновеност и защита на личните им данни. Подробна информация за събирането и обработването на лични данни на Ползвателите или техни представители се съдържа в Политиката за поверителност на Shift Orders, която представлява неразделна част от настоящите Условия. 

10. Приложимо право и юрисдикция

За всички въпроси, неуредени в настоящите Условия, следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

Приложимо към евентуални спорове между Shift Orders, от една страна, и Ползвател, от друга страна, ще бъде правото на Република България, като при невъзможност да бъде постигнато съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд.

11. Общи разпоредби

С влизането в своя профил, присъствието си и ползването на Платформата се приема, че Ползвателят се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с всички техни разпоредби и се задължава безусловно да ги спазва. При несъгласие Ползвателят следва да прекрати ползването на Платформата.

Ползвателят се съгласява, че Shift Orders има правото едностранно да променя, добавя или премахва части от настоящите Общи условия по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между Shift Orders и Ползвателите следва да се счита последната версия на Общите условия, поместена на Платформата. Промените влизат в сила и имат действие спрямо Вас след уведомяване от Shift Orders и ако в 7-дневен срок, считано от датата на уведомяване, Вие не заявите, че ги отхвърляте. Вие се съгласявате, че всички изявления на Shift Orders във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на Вашата електронна поща, използвана за регистрация на Платформата, или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта. Ползвателят приема изменените/допълнените Общи условия и същите имат действие спрямо него и преди изтичане на посочения 7-дневен срок, когато той е ползвал Платформата след промяната на Условията.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя/-и от клаузите в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/-и, това няма да доведе до недействителност на Общите условия като цяло или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Дата: 14.09. 2020 г.

За ресторанти

За магазини

За дистрибутори

Политика за поверителност

Общи условия за ползване

Контакти:
+359 899 108 108; +359 887 469 899
office@shiftorders.com

За ресторанти

За магазини

За дистрибутори

Политика за поверителност

Общи условия за ползване

Контакти:
+359 899 108 108; +359 887 469 899
office@shiftorders.com

© 2020 Бета Лабс ООД