Политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност (‘‘Политика’’) описва как и защо обработваме информация, включително лични данни, предоставени от Вас на нашия уебсайт с интернет адрес:  www.shiftorders.com (“Уебсайта“), как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с тях. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни по начин, различен от описания в Политиката, без Вашето съгласие. Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“), Закона за защита на личните данни, както и всеки друг приложим нормативен акт в сферата на защитата на личните данни.

1. Информация за Администратора

Уебсайтът с интернет адрес www.shiftorders.com е собственост и се управлява от „Бета Лабс“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с ЕИК 204060986, със седалище и адрес на управление гр. София, 1421, район Лозенец, ул. „Червена стена“ № 1, вх. 1, ет. 2, ап. Б-2 („Бета Лабс“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

2. Лични данни

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. 

Личните данни, които са били подложени на псевдонимизация, но които могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, поради което също са защитени.

Анонимна информация, която не позволява да се идентифицира физическото лице, както и информация, която не се отнася до идентифицирано или можещо да бъде идентифицирано физическо лице, както и информация за юридически лица, не подлежи на защита.

3. Категории данни, които обработваме

Ние не събираме лични данни от Вас, освен ако Вие не ни ги предоставите доброволно. Нашият бизнес е насочен към юридически лица, поради което обработваме лични данни на физически лица само в качеството им на представители на нашите партньори. Ние комуникираме с Вас в качеството ви на бизнес контакти на Бета Лабс, а не като физически лица в лично качество и използваме Вашите лични данни единствено, за да удостоверим идентичността на потребителя при влизане в системата и да предоставим предлаганите в Уебсайта услуги. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

За да можете да създадете профил в нашия Уебсайт и да използвате нашите услуги, ние имаме нужда да събираме и обработваме определена информация за Вас. В зависимост от вида на използваните на Уебсайта услуги, това включва или може да включва:

 • потребителско име и парола;
 • име и фамилия;
 • електронна поща;
 • телефонен номер;
 • данни за локация и тип на търговските обекти;
 • служебно положение;
 • данни за дружеството потребител, като: фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление, представляващи лица, материално отговорни лица и служители, имащи достъп до Уебсайта;
 • всякакви данни, непосредствено свързани с услугите на Уебсайта, като: условия за доставка, асортимент и ценови листи, информация за направени поръчки и др.;
 • информация, която изпращате на Уебсайта под формата на съобщения до други потребители;

Можете да коригирате или актуализирате тази информация през меню „Профил“ на Уебсайта. Ако не желаете или изберете да не ни предоставите част от поисканата информация, може да бъдем принудени да Ви откажем създаването на профил или да откажем предаването на данни към съответния дистрибутор/търговски обект, тъй като няма да можем да изпълним нашите договорни и законови задължения.

Уебсайтът не събира и обработва под никаква форма платежна информация като картови данни, автентикационни данни при разплащане с банкова карта, IBAN, извършени плащания и др.

Можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в Уебсайта, като например съдържанието, което преглеждате или публикувате, колко често използвате нашите услуги и предпочитанията Ви в тази връзка.

Ние може да събираме и обработваме информация чрез т.нар. „HTML5 локално съхранение“, което съхранява данни локално в браузъра или в устройството на потребителите на Уебсайта. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки и локалното съхранение тук.

Когато се свързвате с нас с цел регистрация или по някаква друга причина чрез електронна поща, функционалностите на Уебсайта или по телефон, може да обработим всякаква информация, която ни предоставите. Всички имейли, изпратени до нас, както и всички съобщения, получени чрез нашия онлайн формуляр за регистрация и онлайн формуляр за връзка, се записват и препращат до съответните ни служители, натоварени с обработването на заявката, като можем да ги запазим, за да подобрим нашите услуги и Уебсайт.

4. Принципите, въз основа на които обработваме личните Ви данни:

 • Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни – събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;
 • Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;
 • Принцип на точност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;
 • Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 5. Какви са целите и основанията на обработването?

Ние зачитаме желанието Ви да използваме Вашите данни единствено по предназначението, за което са предоставени. В тази връзка ние събираме, използваме и обработваме информацията, описана по-горе, за следните цели:

 • Предоставяне на нашите услуги във Ваша полза и изпълнение на съответните ни договорни и преддоговорни задължения в тази връзка, което може да включва, при необходимост, следното:
 • регистриране и управление на профил на Уебсайта;
 • обработване на Ваши поръчки (съответно – от търговски обекти и към дистрибутори);
 • проследяване на статус на направени поръчки;
 • съхранение на история на направените поръчки с цел проследимост на потреблението и лесно и удобно дублиране на поръчки, спестяващо време и минимизиращо риска от грешки;
 • осъществяване на комуникация между Уебсайта и потребителите;
 • осъществяване на комуникация между потребителите (дистрибутори) и потребителите (търговски обекти) на Уебсайта.

За реализиране на договорните ни и преддоговорни задължения може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

 • Личните Ви данни могат да бъдат обработвани за защита и прилагане на нашите легитимни интереси, както и такива на други потребители или трети лица, като тези цели могат да включват:
 • осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта;
 • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Ваши поръчки;
 • обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • статистически и счетоводни цели;
 • защита на информационната сигурност и разрешаване на спорове, както и
 • за да комуникираме с Вас по повод новини и актуализации на Уебсайта и използваните от Вас услуги и за подобряване на обслужването ни.

Като част от услугата на Уебсайта, Вашият бизнес може да получава посредством различни канали (e-mail/ SMS/ webpush и пр.) специална комуникация, съдържаща оферти, обща и тематична информация относно сходни на или допълващи поръчани от Вас продукти, както е описано в Общите условия. Предоставянето на тази информация е пряко свързано и попада в обхвата на нашите услуги, адресирани единствено и само към Вашия бизнес. В случай че в бъдещ момент поискате да се откажете от получаването на такава информация, Вие бихте могли да:

 • промените настройките във Вашия профил;
 • използвате връзка „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
 • се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-долу.

Моля, имайте предвид, че отказът Ви от получаване на такава информация представлява отказ от услугите, предоставяни чрез Уебсайта, а това би ни възпрепятствало да Ви предоставим достъп до профила Ви в Уебсайта и би ограничило възможността Ви да разглеждате наличните оферти и промоции и да реализирате поръчки.

Ние можем да обработваме определен обем от информация относно текущи и минали поръчки и активността на потребителите на Уебсайта, по начин, съвместим с целта, за която първоначално е събрана информацията, като тази информация ще бъде приведена в анонимизиран и деструктуриран вид, непозволяващ директната идентификация на определен потребител въз основа на неговата активност на Уебсайта. Така неперсонифицираната информация ще бъде използвана за статистически цели, както за анализ на потреблението на Уебсайта и подобряване на качеството на услугите ни. Ние не обработваме лични данни на физически лица за автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Всякакво евентуално персонализиране на съдържанието на Уебсайта е насочено единствено и само към нуждите на Вашия бизнес. Ние можем да използваме събраната информация, за да подобряваме и персонализираме нашите услуги. Възможно е например да активираме на Уебсайта функции, които са специфични за Вашата търговска дейност.

При обработка на лични данни за защита и прилагане на нашите легитимни интереси може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. При осъществяване на дейности, базирани на легитимен интерес, винаги поставяме основните права и свободи на физическите лица на първо място и се стремим те да бъдат незасегнати.

 • Възможно е да има случаи, в които обработването на личните Ви данни е свързано с изпълнението на наши законови задължения, в това число изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.
 • Обработването може да бъде е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или на друго физическо лице, както и  за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени в качеството ни на администратор на лични данни.

 

 6. Споделяне на лични данни с трети страни

Вашите лични данни се обработват от нашите служители за изпълнение на посочените по-горе цели. Освен това, можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване е необходимо за удовлетворяване на горепосочените цели, на следните категории получатели:

 • Подизпълнители и доставчици на услуги, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с потребители и техническа поддръжка, както и други услуги, свързани с администриране на поръчки, счетоводни, данъчни и юридически консултанти, доставчици на маркетингови услуги, за реализиране на маркетингови дейности, за които сте предоставили съгласие, както и такива, свързани с пазарни изследвания.
 • Трети лица – регистрирани потребители на Уебсайта с цел реализиране на поръчки (съответно – от търговски обекти и към дистрибутори);
 • Компетентни органи, институции и лица, които имат правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.
 • Бъдещ продавач или купувач, в случай че дружеството Администратор на лични данни е обект на продажба, или че то купува или е в процес на продажба или покупка на своя бизнес или активи или част от тях.

 7. В кои държави обработваме личните Ви данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

В случай че Ваши лични данни бъдат предадени на доставчик на услуги, намиращи се извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме сигурността на Вашите права и интереси, прилагайки поне една от следните предпазни мерки:

 • Предоставяне на личните Ви данни в държави, за които Европейската комисия е признала адекватно ниво на защита на личните данни. 
 • Сключване с доставчиците на услуги на конкретни договори, съдържащи стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия, или избор на доставчици, които разполагат с одобрен кодекс за поведение по смисъла на Регламента.  

Повече информация можете да намерите на уеб сайта на Европейската комисия тук. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени по-долу, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни. 

8. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни при спазване на принципа ограничаване на срока за съхранение на лични данни до строг минимум. Редовно правим проверки, за да установим кога и кои лични данни следва да бъдат изтрити. Въпреки това, предвид факта че обработваме Вашите лични данни за различни цели, действителният период, за който ще се съхраняват личните данни, зависи от определени обстоятелства, включително от удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Личните данни, които ни предоставяте при регистрация на Уебсайта, се съхраняват за целия период на поддържане на регистрацията в Уебсайта.

В случай на преустановяване на регистрацията Ви във Уебсайта, Вашите данни вече няма да бъдат видими за третите лица – регистрирани потребители на Уебсайта. 

Ние ще продължим да съхраняваме Вашите данни, включително информация за минали поръчки, за срок до 5 години от прекратяване на регистрацията или от съответната поръчка, предвид приложимите давностни срокове, освен ако спрямо определени данни не се прилага по-дълъг срок по закон. В този период Вашите лични данни ще бъдат съхранявани при пълна конфиденциалност и могат да бъдат използвани, в пълен или ограничен обем, единствено с цел разрешаване на евентуални спорове с трети лица – потребители на Уебсайта; освен в случай на претенция от Ваша страна или от страна на трети лица във връзка с услугите на Уебсайта, доколкото имат касателство, или при нужда от съдействие на компетентни органи, институции и лица, които имат правомощията да изискат предоставянето на лични данни и са упражнили тези правомощия по надлежен ред.

 9. Какви са правата Ви във връзка с обработването на Вашите лични данни?

 • Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да получите потвърждение от нас дали обработваме Ваши лични данни и ако да, имате право да поискате достъп до личните си данни, както и всяка налична информация за техния източник, включително копие от тях. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Бета Лабс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 • Право на коригиране на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни – в случай че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право да поискате от нас да ги коригираме без ненужно забавяне, директно през Вашия профил в Уебсайта или с отправяне на искане до Бета Лабс.
 • Право на изтриване – Вие имате право да поискате от нас да заличим Вашите лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Бета Лабс;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Моля, имайте предвид, че Бета Лабс има право да не удовлетвори това искане в определени случаи, като: съхраняване и обработване на личните данни за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Бета Лабс или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции и др.

Бета Лабс не изтрива данните, за които има законово задължение да ги съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нас съдебни претенции или доказване на наши права.

 • Право да поискате ограничаване на обработването – имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни при определените по-долу обстоятелства: 
 • оспорвате верността на данните, за срок, в който трябва да проверим верността им; 
 • обработването на данните е без правно основание, но Вие не искате тяхното изтриване, а вместо това искате ограничаване на обработването им; 
 • имате нужда от личните данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, а личните данни вече не са ни необходими за определената цел на обработване; или 
 • подали сте възражение срещу обработването на лични данни, в очакване на проверка дали основанията ни за обработване са законни.
 • Право да оттеглите съгласието си – ако обработката на Вашите лични данни се основава на предоставено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време (като това няма да повлияе върху обработката въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му), като се свържете с нас чрез искане в свободен текст изпратено по имейл на адрес: office@shiftorders.com. Бета Лабс може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това. По-конкретно, можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по начините, посочени в настоящата Политика; 
 • Право на преносимост на данни – ако Вашите лични данни се обработват по автоматизиран начин, въз основа на вашето съгласие или за изпълнение на нашите договорни отношения, Вие имате право да поискате от нас да Ви предоставим личните Ви данни във формат, който може да се чете от машината, за предаване на друг администратор на данни;
 • Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Ако считате, че нарушаваме правата Ви или приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са посочени по-долу.

Моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за контакт, за да подадете искане във връзка с гореописаните права. Ние ще положим разумни усилия, за да отговорим на искането Ви в рамките на 30 дни от неговото получаване. Ако не можем да удовлетворим молбата Ви в рамките на 30-дневния период, ще Ви уведомим своевременно за причината и очаквания срок. Възможно е да имаме по-силно правно основание за обработване на личните Ви данни, или да се прилага законово изключение. Ако отхвърлим молбата Ви, ще Ви дадем информация за причината.

Моля, имайте предвид, че можете да по всяко време да промените настройките на профила си, ако не желаете да получавате определена информация от нас, или ако искате да изтриете профила си. Можете да упражнявате това право по всяко време, като се свържете с нас на емаил адрес: office@shiftorders.com.

10. Как гарантираме сигурността на личните ви данни?

Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните Ви данни. Личната информация на всеки потребител няма да бъде публикувана никъде, освен ако той не е разрешил или поискал това. Като администратор на личните Ви данни, ние сме имплементирали технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите действия ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това. Ако смятате, че потребителско Ви име или парола са компрометирани, можете да промените паролата си по всяко време чрез Уебсайта, както и да се свържете незабавно с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Уебсайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ние не носим никаква отговорност за тях.

Ние не носим отговорност за защитата на всички лични данни, които Вие споделяте с трета страна въз основа на свързана с Вашия профил връзка, която сте оторизирали.

11. Как да се свържете с нас, ако имате въпроси във връзка с личните Ви данни?

Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящата Политика Ви молим да се свържете с нас на посочените по-долу контакти: 

Електронна поща:  office@shiftorders.com

Телефон:  0899 108 108 / 0887 469 899

Ако не сте удовлетворени  от начина, по който сме отговорили на Вашата жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин: 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Телефон: 02/91-53-518

Или на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

12. Промени в Политиката

Настоящата Политика е последно обновена на 15.09.2020г. . Ние можем да я променяме, за да бъде актуална спрямо действащото законодателство или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно, за да бъдете информирани. Ако извършим промени, които съществено засягат правата Ви относно защитата на лични данни, ще Ви предоставим допълнително известие. Ако не сте съгласни с промени в тази Политика, трябва да преустановите използването на Уебсайта.

 

За ресторанти

За магазини

За дистрибутори

Политика за поверителност

Общи условия за ползване

Контакти:
+359 899 108 108; +359 887 469 899
office@shiftorders.com

За ресторанти

За магазини

За дистрибутори

Политика за поверителност

Общи условия за ползване

Контакти:
+359 899 108 108; +359 887 469 899
office@shiftorders.com

© 2020 Бета Лабс ООД